Bohoslužby


Program sv. omší a aktualít je stále priebežne aktualizovaný na tejto stránke.

V prípade spovede, zaopatrenia chorých, pohrebu volajte na číslo 0903592818


SPOVEĎ.


Biblické exkurzy – Tretia nedeľa cez rok – Dav nemá meno. My áno!

Lk 1, 1-4; 4, 14-21
„Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali,“ približuje nám nedeľné evanjelium Ježiša. Už o týždeň budeme počuť, ako ten istý dav precitne hnevom voči nemu, pre pravdu, ktorú im bude hovoriť. Pravdu o nich samých. Dnešné Kristove slová sú príjemné a páčia sa aj jeho poslucháčom: „Duch Pána je nad… „Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali,“ približuje nám nedeľné evanjelium Ježiša. Už o týždeň budeme počuť, ako ten istý dav precitne hnevom voči nemu, pre pravdu, ktorú im bude hovoriť. Pravdu o nich samých. Dnešné Kristove slová sú príjemné a páčia sa aj jeho poslucháčom: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ Ježišov život ale nie je len o príjemných slovách a pekných víziách. On je ten, kto nezostáva len pri nich. Napĺňa ich vo svojom živote. V tom je neraz jeho radikálnosť. Ježiš si je vedomý svojho poslania. Poznám ja to svoje? Snažím sa ho v živote napĺňať? „Len vyzápasený pokoj je pokojom. Len vyzápasená radosť je radosťou,“ nech sú tieto slová Milana Rúfusa výzvou pre dnešnú nedeľu a nastávajúci týždeň. Aby sme sa nebáli premieňať naše slová a vízie v skutočnosť. A to aj za cenu, že nám možno už zajtra tí, čo nám dnes kričia hosana, budú kričať ukrižuj. Nenechajme sa pri svojom poslaní zneistiť davom. Tak ako to neurobil ani náš Boh. Dav nemá meno. Ja a ty ho máme. Nestávajme sa preto „davistami,“ aby sme nezabudli na to, kto sme a aké je naše skutočné poslanie.

Milé deti, rodičia, priatelia, nazabúdajme na svoje povolanie.


Biblické exkurzy – Druhá nedeľa cez rok – Iba jedno je podstatné – či počúvate Pánov hlas a podľa toho konáte!

Jn 2,1-11
Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Jn 2,1-11) prináša prvé Ježišovo znamenie, ktoré urobil na svadbe v Káne Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Úryvok je dôležitý preto, lebo obsahuje tie výrazy, ktoré sa budú objavovať v celom evanjeliu: znamenie, sláva, učeníci, uveriť, hodina. Ide však len o začiatok, evanjelista niečo poodhalil, ale mnohé zostáva ešte skryté. Naznačuje to aj počet nádob, keďže číslo šesť je v Svätom písme symbolom nedokonalosti. Naplnenie Ježišovho poslania ešte len príde. Najväčším znamením Božej lásky a starostlivosti nie je množstvo vína, ale Pánova smrť na kríži. Kána Galilejská bola neznáma dedinka, o ktorej nie je zmienka v Starom zákone. Koľkokrát Boh koná tam, kde to nečakáme, cez osoby, s ktorými nepočítáme a spôsobom, o ktorom sme nevedeli. Celé Ježišovo pôsobenie začína svadbou. Už v Starom zákone je svadba  symbolom Božej lásky, lásky Boha k Izraelu. Z Nového zákona sú známe Ježišove podobenstvá o svadbe (múdre a hlúpe panny, svadba kráľovho syna). V poslednej knihe Svätého písma, v Jánovej apokalypyse, je zmienka o Baránkovej svadbe. V Ježišovi Kristovi Boh prišiel, aby doslova hmatateľným spôsobom ľuďom pripomenul túto svoju lásku a vernosť prisľúbeniam, aby obnovil svoju manželskú zmluvu.  Víno je symbolom mesiášských čias. V starozákonnej Knihe proroka Izaiáša 25,6 sa hovorí, že Pán vystrojí hostinu pre všetky národy na vrchu Sion, hostinu s vínom najjemnejším. V Káne Ježiš ponúka najlepšie víno až do konca a ponúka ho v úplnej štedrosti. Svätopisec uvádza, že nádoby s vodou sluhovia naplnili až po okraj. Židovská veľkonočná večera doteraz oplýva vínom. Pijú sa štyri poháre vína. Je potrebné tak naliať víno, aby pretekalo. Táto večera bola odkazom na príchod mesiáša. Udalosť v Káne teda hovorí, že čakanie skončilo, v osobe Ježiša Krista prichádza Mesiáš. Evanjelista hovorí, že každá z nádob mala objem dve až tri miery. Jedna židovská miera mala asi 40 litrov, teda Ježiš premenil na víno približne 480 až  720 litrov vody. Je to obrovské množstvo. Táto Kristova hojnosť je obrazom Božieho sebadarovania v Kristovi. V Jn 10,10 Pán Ježiš hovorí o svojom poslaní: „Ja som prišiel aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ Boh chce, aby sme neživorili, ale aby sme žili radostný život, ktorého On bude súčasťou. Koľkokrát sa však my uspokojíme s podpriemerným „vínom“ a pritom nám Boh ponúka zadarmo to najlepšie – seba samého. Evanjelista Ján je majstrom toho, čo ukáže a toho, čo zatají. Hoci ide o svadbu, o neveste nepovie ani slovo, starejší síce zavolá ženicha, ale ten ani neprehovorí. Zatají tých, ktorí by mali byť na svadbe najdôležitejší – ženích a nevesta. Evanjelistu zaujímajú úplne iné osoby – Ježiš, jeho matka, jeho učeníci a sluhovia.   Ježiš sa spomína 14-krát, Ježišova matka 6-krát, učeníci 2-krát. Hoci sa celá udalosť sústredí na Krista, osobe Ježišovej matky je venovaná osobitná pozornost. Zmienkou o nej sa začína celá událost, prvý dialóg prebehol medzi ňou a jej synom po tom, ako si ona všimla, že nemajú víno. Ježišova matka je tá, ktorá dáva veci do pohybu smerom ku Kristovi. V príbehu vždy vystupuje po boku Ježiša a jeho učeníkov. Starejší pri stole nevie, odkiaľ sa nabralo víno, ale vedia to sluhovia, lebo oni na výzvu Ježišovej matky počúvali hlas jej syna. Je jedno, kde sedíte. Či na poprednom mieste alebo niekde na kraji. Môžete sedieť za hlavným stolom a pritom ste mimo diania.Platí to aj v živote. Môžete mať dôležité postavenie pred ľuďmi a môže sa vám zdať, že krútite kormidlom ľudských dejín. A predsa pre Boha zostávate nezaujímaví. Iba jedno je podstatné – či počúvate Pánov hlas a podľa toho konáte.Niektorí biblisti v zmienke evanjelistu, že nádoby boli z kameňa, vidia odkaz na starozákonnú zmluvu medzi Bohom a Izraelom, lebo tabule Desatora boli taktiež vytesané do kameňa. V Ježišovej osobe Boh uzatvára novú zmluvu, do ktorej sú pozvaní vstúpiť všetci, ktorí sú ochotní počúvať Pánov hlas, to znamená žiť podľa Božej vôle. Môžete mať dôležité postavenie pred ľuďmi a môže sa vám zdať, že krútite kormidlom ľudských dejín. A predsa pre Boha zostávate nezaujímaví. Iba jedno je podstatné – či počúvate Pánov hlas a podľa toho konáte. Mária nie je len Ježišova matka. Poslušne sa zaraďuje medzi jeho učeníkov. Ona je prvá, ktorá uverila ešte pred samotným Ježišovým znamením „Urobte všetko, čo vám povie“ je vyjadrením Máriinej viery, viery učeníka. Nepotrebuje znamenie ako učeníci. Ona už teraz verí Ježišovi.Mária robí sprostredkovateľku medzi Ježišom a sluhami. Pripravuje sluhov na to, aby počúvali Ježišov hlas. Toto je pravá mariánska úcta, lebo Ježišova matka nám ukazuje na Syna so slovami „urobte všetko, čo vám povie“ a stáva sa aj pre nás sprostredkovateľkou na našej ceste ku Kristovi.

Milé deti, rodičia, priatelia, keď Boh bude súčasťou nášho života, nebudeme živoriť!