Aktuality


Homília v Džube: Spoločne budovať zmierenú budúcnosť

Prichádzam k vám, aby som vám ho ohlasoval, aby som vás v ňom utvrdil, pretože ohlasovanie Krista je ohlasovaním nádeje: On pozná trápenia a očakávania, ktoré nosíte vo svojich srdciach, radosti a námahy, ktoré poznačujú váš život, temnoty, ktoré vás sužujú, a vieru, ktorú ako pieseň v noci dvíhate k nebu. Ježiš vás pozná a miluje; ak zostaneme v ňom, nemusíme sa báť, lebo aj pre nás sa každý kríž premení na vzkriesenie, každý smútok na nádej, každý nárek na tanec. Preto by som sa chcel pozastaviť pri slovách života, ktoré nám dnes adresoval náš Pán Ježiš v evanjeliu: „Vy ste soľ zeme […]. Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5,13.14). Čo tieto obrazy hovoria nám, Kristovým učeníkom? Predovšetkým sme soľou zeme. Soľ sa používa na dochutenie jedla. Je to neviditeľná prísada, ktorá dodáva všetkému chuť. Práve preto sa od dávnych čias považuje za symbol múdrosti, teda tej cnosti, ktorú nemožno vidieť, ale ktorá dáva životu chuť a bez ktorej sa život stáva mdlým a bez chuti. Ale o akej múdrosti nám hovorí Ježiš? Tento obraz soli používa hneď po tom, ako učeníkom zvestoval blahoslavenstvá: a tak chápeme, že ony sú soľou života kresťana. Blahoslavenstvá v skutočnosti prinášajú nebeskú múdrosť na zem: prevracajú kritériá sveta a bežného spôsobu myslenia. A čo nám blahoslavenstvá hovoria? V skratke hovoria, že ak chceme byť blahoslavení, teda plne šťastní, nemáme sa snažiť byť silní, bohatí a mocní, ale pokorní, tichí a milosrdní; nemáme nikomu ubližovať, ale máme byť tvorcami pokoja pre všetkých.zobraziť

Prvý príhovor pápeža v Kongu: Ste vzácnejší ako diamanty

Konžská demokratická republika, je stále sužovaná vojnou, naďalej trpí konfliktami, nútenou migráciou v rámci svojich hraníc a trpí hroznými formami vykorisťovania, ktoré sú človeku a svetu nedôstojné. Táto rozsiahla krajina plná života, táto diafragma Afriky, zasiahnutá násilím, sťaby úderom do pása, javí sa už dlhý čas akoby bez dychu. Pán prezident, Vy ste spomenuli túto zabudnutú genocídu, ktorou trpí Konžská republika. A zatiaľ čo vy, Konžania, bojujete o zachovanie svojej dôstojnosti, územnej celistvosti a proti opovrhnutiahodným pokusom o rozdrobenie vašej krajiny, prichádzam k vám v mene Ježiša ako pútnik zmierenia a pokoja. Túžil som tu byť a konečne prichádzam, aby som vám priniesol svoju blízkosť, náklonnosť a útechu celej cirkvi a učil sa z vášho príkladu trpezlivosti, odvahy a boja. Chcel by som sa vám prihovoriť prostredníctvom obrazu, ktorý dobre symbolizuje žiarivú krásu tejto krajiny: obrazu diamantu. Vážené konžské ženy a muži, vaša krajina je skutočne diamantom stvorenia; ale vy všetci ste nekonečne vzácnejší ako akékoľvek bohatstvo, ktoré vzíde z tejto úrodnej pôdy!zobraziť

Pohreb Benedikta XVI. bude na Slovensku sprevádzať zvonenenie zvonov

Pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý dnes zomrel, bude na Slovensku sprevádzať vyvesenie čiernych zástav a zvonenenie zvonov. Zvony v kostoloch budú zvoniť v deň pohrebu – vo štvrtok 5. januára 2023 o 11:00. Ide o mimoriadne gesto duchovnej spoluúčasti z odchodu bývalého Petrovho nástupcu.zobraziť

 


Pápež František: Ježišovým trónom sú jasle a kríž

Svätý František Saleský v jednom zo svojich mnohých listov adresovaných svätej Jane Františke de Chantal píše takto: „Zdá sa mi, že vidím Šalamúna na veľkom tróne zo slonoviny, pozlátenom a vyrezávanom, ktorému nebolo rovného v žiadnom kráľovstve, ako hovorí Písmo (1 Kr 10,18-20); skrátka, vidím toho kráľa, ktorému nebolo rovného v sláve a nádhere (porov. 1 Kr 10,23). Ale ja by som stokrát radšej videl to milé Dieťa v jasliach ako všetkých kráľov na trónoch“[1], je krásne to, čo hovorí. Ježiš, Kráľ vesmíru, nikdy nesedel na tróne, nikdy: narodil sa v maštali – takto ho vidíme vyobrazeného – , bol zavinutý do plienok a uložený do jasieľ; a nakoniec zomrel na kríži a zabalený do plachty bol uložený do hrobu. Evanjelista Lukáš pri rozprávaní o Ježišovom narodení kladie veľký dôraz na detail jaslí. To znamená, že je veľmi dôležité nielen ako logistický detail, ale aj ako symbolický prvok pochopiť, aký je ten Mesiáš, ktorý sa narodil v Betleheme, aký je to Kráľ, teda, kto je Ježiš.zobraziť

Cirkev a svet sa spája v modlitbe za Benedikta XVI.

Na pozvanie Svätého Otca Františka modliť sa za ochabnuté zdravie emeritného pápeža Benedikta XVI. reagovali cirkevní predstavitelia z celého sveta. Tlačovými správami i odkazmi cez sociálne siete vyjadrovali obom pápežom blízkosť a spojenie sa v modlitbe.Matteo Bruni, hovorca Svätej stolice dnes informoval v komuniké takto: „Emeritný pápež si mohol včera v noci dobre oddýchnuť, má jasnú myseľ, je čulý a dnes, hoci jeho stav zostáva vážny, je situácia momentálne stabilizovaná. Pápež František opätovne vyzýva k modlitbe za neho a k sprevádzaniu v týchto ťažkých hodinách.“

Vianočné posolstvo pápeža Františka Urbi et Orbi

Bratia, sestry, obráťme sa k Betlehemu, kde zaznieva prvý plač Kniežaťa pokoja. Áno, pretože On sám, Ježiš, On je náš pokoj: ten pokoj, ktorý svet nemôže dať a ktorý Boh Otec dal ľudstvu tým, že poslal na svet svojho Syna. Svätý Lev Veľký má výrok, ktorý v stručnosti latinského jazyka, zhŕňa posolstvo tohto dňa: „Natalis Domini, Natalis est pacis“, „Narodenie Pána je narodenie pokoja“ (Sermone 26,5). Ježiš Kristus je tiež cestou pokoja. Svojím vtelením, utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním otvoril prechod z uzavretého sveta, utláčaného temnotou nepriateľstva a vojny, do sveta otvoreného, ​​slobodného pre život v bratstve a mieri. Bratia a sestry, nasledujme túto cestu! Aby sme to však dokázali, aby sme dokázali kráčať za Ježišom, musíme sa zbaviť bremien, ktoré nás hatia a blokujú nás.zobraziť

Tri dary Vianoc: vďačnosť, obrátenie a pokoj

Pán nám opäť dáva milosť sláviť tajomstvo jeho narodenia. Každý rok sa pri nohách Dieťaťa ležiaceho v jasliach (porov. Lk 2,12) môžeme pozrieť na svoj život z tohto zvláštneho svetla. Nie je to svetlo slávy tohto sveta, ale „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka“ (Jn 1,9). Pokora Božieho Syna, ktorý prichádza do našich ľudských podmienok, je pre nás školou prijatia skutočnosti. Tak ako si On volí chudobu, ktorá nie je len nedostatkom hmotných vecí, ale základom, tak aj každý z nás je povolaný vrátiť sa k tomu podstatnému vo svojom živote, odhodiť všetko, čo je zbytočné a čo sa môže stať prekážkou na ceste svätosti. (…) V skutočnosti len vtedy, keď si uvedomíme dobro, ktoré nám Pán urobil, dokážeme pomenovať aj zlo, ktoré sme zažili alebo utrpeli. Uvedomenie si našej chudoby bez uvedomenia si Božej lásky by nás zdrvilo. V tomto zmysle je vďačnosť vnútorným postojom, ktorému by sme mali prikladať väčšiu dôležitosť. (…)zobraziť

Ježiš Kristus sa stal pre vás chudobným – posolstvo pápeža na 13. november

Koľko chudobných produkuje táto nezmyselná vojna! Kamkoľvek sa človek pozrie, vidí, ako násilie zasahuje bezbranných a najslabších. Existujú deportácie tisícov ľudí, najmä chlapcov a dievčat, s cieľom vytrhnúť ich z koreňov a vnútiť im inú identitu. Slová žalmistu zoči-voči zničeniu Jeruzalema a vyhnanstvu židovskej mládeže sú znovu aktuálne: „Na brehu babylonských riek, / tam sme sedávali a plakali, /keď sme si spomínali na Sion. / Na vŕby tejto krajiny / vešali sme svoje citary./ Lebo tí, čo nás zajali, /žiadali od nás spevy, / a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť: / ,Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!ʻ Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine?“ (Ž 137, 1 – 4). Milióny žien, detí a starých ľudí sú prinútené čeliť nebezpečenstvu bombových útokov, aby sa zachránili a hľadali útočisko v susedných krajinách ako utečenci. Tí, čo zostávajú v zónach konfliktu, žijú denne v strachu a znášajú nedostatok jedla, vody, lekárskej starostlivosti a predovšetkým ľudského citu. Za týchto okolností sa rozum zatemňuje a následky znášajú mnohí obyčajní ľudia, ktorí sa pridávajú k už aj tak veľkému počtu ľudí v núdzi. Ako zabezpečiť primeranú odpoveď na túto situáciu, ktorá by priniesla úľavu a pokoj všetkým týmto ľuďom, žijúcim v zajatí neistoty a nestability?zobraziť

Pápež požehnal sochu Krista-bezdomovca pred Svetovým dňom chudobných

Cirkev bude sláviť Svetový deň chudobných už v najbližšiu nedeľu 13. novembra. Sochu od kanadského umelca známeho aj ďalšími dielami zobrazujúcimi Krista v podobe bezdomovca, umiestnenými vo Vatikáne a jeho okolí, predstavili pápežovi v stredu 9. novembra pred generálnou audienciou. Socha bola odhalená na Námestí sv. Petra vo Vatikáne a je určená na propagáciu kampane Vincentínskej rodiny s názvom „13 domov“, ktorá po celom svete ponúka materiálnu a duchovnú pomoc ľuďom bez domova. Cieľom kampane je pomôcť 10.000 ľuďom v núdzi získať strechu nad hlavou. Vincentínsky generálny predstavený P. Tomaž Mavrič pri tejto príležitosti uviedol: „Inšpirovaní Ježišom a sv. Vincentom de Paul sa snažíme snívať vo veľkom, ale s hlbokou pokorou. Tým snom je, aby v istom momente dejín celé ľudstvo mohlo mať dôstojné bývanie, príbytok hodný pomenovania «domov».“zobraziť

Pápež: Svetový deň výživy v kontexte vojny vyzýva k zamysleniu

„Osou každej stratégie sú ľudia s konkrétnymi príbehmi a tvárami, a nie čísla, údaje alebo nekonečné štatistiky“. Aj týmito slovami sa krátkym posolstvom pápež František obrátil na generálneho riaditeľa FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) Qu Dongyua pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa výživy, ktorý sa slávi 16. októbra. Jeho téma znie: „Nenechať nikoho vzadu. Lepšia produkcia, lepšia výživa, lepšie životné prostredie a lepší život pre všetkých“. Pápež František v dnes zverejnenom posolstve pripomenul 77-ročnú históriu organizácie FAO a zdôraznil dôležitosť jej úlohy:„Táto inštitúcia bola založená s cieľom reagovať na potreby mnohých ľudí, ktorých trápila bieda a hlad v kontexte druhej svetovej vojny. Dnes žiaľ žijeme aj v kontexte vojny, ktorú by sme mohli nazvať ‚treťou svetovou vojnou‘. Svet je vo vojne, a to by nás malo prinútiť zamyslieť sa.“zobraziť

Do slovenských kín prichádza príbeh priateľstva „generálov tajnej cirkvi“

„Nosiť v sebe silný príbeh o tak krásnych ľuďoch nebolo ľahké. To platí, kým si to človek necháva pre seba. Ľahké a príjemné sa to stalo až dnes, keď sme sa konečne mohli podeliť o tento príbeh s ostatnými. Kinosála bola plná a na konci filmu zaznel dlhý potlesk, ku ktorému sme sa pridali aj my zo štábu, lebo patril Silvovi Krčmérymu a Vladovi Juklovi za celý ich život a za všetko, čo pre nás urobili. Nám dnes naozaj odľahlo, lebo už si to nemusíme nechávať pre seba a tešíme sa, že film začína žiť vlastným životom a že títo nenápadní hrdinovia vychádzajú na svetlo…Ten ich príbeh patrí nám všetkým a odteraz si ho môže nájsť každý, kto bude chcieť. Alebo možno aj on si nájde vás,“ povedal režisér filmu Slavomír Zrebný po slávnostnej premiére v Kine Lumière v Bratislave.

Pápež: Je ťažké viesť dialóg s tým, kto začal vojnu, no treba vyvíjať úsilie

Treba vziať do úvahy aj ďalšiu vec, ktorú som spomínal v jednom zo svojich prejavov, a to, že by sme mali ešte viac uvažovať nad pojmom spravodlivej vojny. Pretože dnes všetci hovoria o mieri: už toľko rokov, už sedemdesiat rokov OSN hovorí o mieri, mnoho sa o mieri reční. Ale koľko vojen prebieha práve teraz? Tá, ktorú ste spomenuli, Ukrajina-Rusko, teraz Azerbajdžan a Arménsko, ktorá sa trochu zastavila, pretože Rusko vystúpilo ako garant, je ručiteľ mieru tu a vedie vojnu tam… Potom je tu Sýria, desať rokov vojny. Čo sa to tam deje, že sa to nezastaví? Aké záujmy tým hýbu? Potom je tu Africký roh, ďalej sever Mozambiku, a Eritrea, ktorá je vedľa Etiópie, potom Mjanmarsko s týmto trpiacim ľudom, ktorý mám tak rád, Rohingovia, ktorí chodia dookola ako kočovníci a nenachádzajú pokoj. Ale prosím vás, veď sme vo svetovej vojne… Spomínam si na niečo osobné, ako dieťa, mal som deväť rokov. Spomínam si, ako som počul trúbiť sirénu najväčších novín v Buenos Aires: v tom čase sa pri oslavách alebo zlých správach ozývala – teraz sa už netrúbi – a bolo ju počuť po celom meste. Mama povedala: „Čo sa to deje?“ Boli sme vo vojne, rok 1945.zobraziť

V Ríme slávili modlitbovú spomienku na kardinála Jozefa Tomka

Mesiac od smrti kardinála Jozefa Tomka sa zišlo v Ríme cirkevné spoločenstvo v tradičnej modlitbe za dušu zosnulého podľa miestneho zvyku „Il trigesimo“. Svätej omši vo štvrtok 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie, predsedal v Kostole sv. Cyrila a Metoda Pápežského slovenského kolégia a ústavu nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo. Podobizeň emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov bola vystavená medzi sviecami pri hlavnom oltári. V mariánskom duchu a rodinnej atmosfére sa v homílii prihovoril rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda, duchovný otec Pavol Zvara. Koncelebrovali spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a desiatka kňazov.zobraziť

Pred cestou do Kazachstanu pápež František pozdravil jeho obyvateľov

Dva dni pred svojím odchodom na 38. apoštolskú cestu do Kazachstanu na VII. kongres predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev pápež František na diaľku pozdravil všetkých zainteresovaných, kresťanské spoločenstvá i obyvateľov krajiny. Pri nedeľnej modlitbe Anjel Pána po udelení požehnania z okna nad Vatikánskym námestím Svätý Otec uviedol: „Drahí bratia a sestry!  Pozajtra odchádzam na trojdňovú cestu do Kazachstanu, kde sa zúčastním na kongrese hláv svetových a tradičných náboženstiev. Bude to príležitosť stretnúť sa s mnohými náboženskými predstaviteľmi a viesť dialóg ako bratia, vedení spoločnou túžbou po mieri, po ktorom náš svet prahne.zobraziť

Homília v L’Aquile: Krása milosrdenstva vo vedomí vlastnej biedy

Sv. Celestín V. „nebol mužom «nie», bol mužom «áno»“ – zdôraznil pápež František pri dnešnej pastoračnej návšteve L’Aquily v deň Celestínskeho odpustu. Jeho homíliu, v ktorej dal do súvisu milosrdenstvo a pokoru, prinášame v plnom znení. Celestínsky odpust v nedeľu 28. augusta slávilo mesto L’Aquila a celý stredotaliansky región Abruzzo spolu s pápežom Františkom. Jeho krátka pastoračná návšteva bola stretnutím s obyvateľmi, ktorí stále nesú traumu zemetrasenia z apríla 2009. Pred miestnou Bazilikou na Collemaggio, ktorá uchováva pozostatky svätého pápeža Celestína V., pápež František za hojnej účasti veriacich koncelebroval svätú omšu s desiatkami biskupov. Na záver slávnostne otvoril Svätú bránu baziliky a v jej vnútri si uctil hrob veľkého pápeža.zobraziť

Horiaci oheň i žeravé uhlíky – slová pápeža novým kardinálom

Pápež František na kardinálskom konzistóriu v dnešnú sobotu 27. augusta ustanovil 20 nových kardinálov. Rozhodol tiež, že biskup bl. Ján Krstiteľ Scalabrini a saleziánsky brat bl. Artemide Zatti budú svätorečení 9. októbra. Prinášame myšlienky z homílie Svätého Otca, v ktorej spomenul aj Slovensko v súvislosti s osobnosťou vatikánskeho diplomata kardinála Casaroliho. „Kardinál miluje Cirkev, vždy s rovnakým duchovným ohňom, či už sa zaoberá veľkými alebo malými otázkami; či sa stretáva s veľkými tohto sveta – čo mnohokrát musí robiť – alebo s malými, ktorí sú pred Bohom veľkí. Mám na mysli napríklad kardinála Casaroliho, ktorý sa právom preslávil svojou otvorenosťou, keď múdrym a trpezlivým dialógom podporoval nové horizonty Európy po studenej vojne – a nedaj Bože, aby ľudská krátkozrakosť opäť uzavrela tie horizonty, ktoré On otvoril!“zobraziť

Večné mesto na čele s pápežom sa rozlúčilo s kardinálom Tomkom

Slávenie sa začalo o 11. hodine v zadnej lodi Baziliky sv. Petra procesiou koncelebrantov v tmavočervených rúchach, s bielymi mitrami na hlavách. Rakva s otvorenou knihou evanjeliára bola umiestnená pred Oltárom katedry na rozprestretom koberci, v blízkosti veľkonočnej sviece. V evanjeliovom čítaní zazneli Ježišove slová z Jánovej 14. kapitoly: «Ja som cesta, pravda a život». Pápež František, ktorý sa zvyčajne na pohreboch kardinálov zúčastňuje až v závere svätej omše, prišiel tentoraz už od začiatku a na slávnosti bol účastný sediac v kresle, čelom k obetnému stolu. V apside baziliky pod vitrážovým oknom so symbolom Ducha Svätého bol hlavným celebrantom dekan Kardinálskeho zboru kardinál Giovanni Battista Re. V homílii vyzdvihol ako hlavný životný odkaz kardinála Jozefa Tomka jeho misionársky zápal, centrovanosť na Krista a úctu ku kultúram rozličných národov. Kardinál Re citoval z duchovného testamentu zosnulého kardinála Tomka, v ktorom sa vyznáva, že 16-ročná služba na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov „ho chytila za srdce“. Nezabudol pripomenúť hlboký súzvuk a priateľstvo, ktoré spájalo slovenského kardinála so sv. Jánom Pavlom II. Jeho osobnostné kvality zhrnul v slovách: „Spolu s ním odchádza postava, ktorá robila česť Rímskej kúrii pevnou vierou, ktorá ho charakterizovala, opravdivou spiritualitou, živým cirkevným cítením – „sensus Ecclesiae“zobraziť