Spoločenstvo Modlitby Matiek


Modlitby matiek

Obráťte sa v modlitbe na Ježiša. Miluje vás. Všetkých vás miluje. 
Miluje vaše deti. Kedy uveríte, ako veľmi vás miluje?“

História

Modlitby matiek začali v roku 1995 v Anglicku, keď dve staré mamy pocítili potrebu modliť sa za svoje deti a vnúčatá. ich zakladateľkou je Veronica Wiliams. Istý čas, spolu so švagrinou Sandrou, cítili potrebu, modliť sa odovzdanejšie za svoje deti. Ich veľká vnútorná potreba bola potvrdená Božím slovom, ktoré im dal Pán pri modlitbe. Veronica otvorila Bibliu a čítala slová z knihy proroka Jeremiáša 31, 16- 17 :„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. Vrátia sa z nepriateľovej krajiny. Je tu nádej pre budúcnosť. Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal. „To im bolo znamením, že modlitbovú skupinu si želá Pán a On ich bude aj viesť. Tak vznikli prvé skupinky Modlitieb matiek, ktoré sa postupne rozšírili a vznikli Modlitby otcov. V modlitbe spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali deti do Jeho rúk. Postupne sa modlitby matiek rozšírili do viac ako 70 krajín celého sveta. Veľa modlitieb a prosieb bolo vypočutých a mnoho detí zachránených, uzdravených z rôznych chorôb a závislostí. Na utvorenie modlitebnej skupinky stačia dve matky, najviac však osem. Matky sa stretávajú raz do týždňa. V spoločenstve platí prísna zásada mlčanlivosti. Žiaden problém sa nevynáša na verejnosť. Matky si pomáhajú niesť svoje bremená a navzájom sa za seba modlia. Raz za štvrťrok prebieha celosvetové modlitebné trojdnie matiek, ktoré sa spoločne postia a modlia na rovnaký úmysel.

Vznik vo farnosti vo Vinnom 

V našej farnosti vzniklo spoločenstvo Modlitby Matiek v roku 2004. Dlhé roky však  to boli iba dve mamy, ktoré ale  prosili Ježiša, aby obohatil ich spoločenstvo o ďalšie sestry. Museli sa učiť trpezlivosti.  Pán ich nechal čakať, no nakoniec predsa len prosby vypočul. Po siedmych rokoch sa začali nesmelo pridávať niektoré ďalšie mamy. Nie všetky  však oslovila pravidelnosť a spiritualita diela Modlitby Matiek. Nejaké obdobie sa modlili s nami, no po čase niektoré dali prednosť iným spôsobom modlitby a na stretnutia prestali chodiť.

Požehnaný bol rok 2014, kedy sa do Modlitieb Matiek zapojilo v jednom období toľko mám, že sme sa museli po krátkom čase rozdeliť na dve skupinky. Kvôli udržaniu intimity  a dôvernosti môže mať skupinka minimálne 2, maximálne 8 matiek. Modlitby sú umožnené všetkým ženám so srdcom matky. Fyzické, ale aj duchovné matky, staré mamy, slobodné, vydaté, rozvedené, rehoľníčky.

Pôsobenie vo farnosti Vinné

Stretávame sa teda v dvoch skupinkách. Miesto stretnutí je na fare a v kostole. Striedame sa po mesiaci. Pred krížom nám svieti sviečka, je položený košík, do ktorého vkladáme na krúžkoch napísané mená svojich detí, mená ich manželských partnerov a deti, resp. vnúčat,  mená svojich krstných, prípadne birmovných detí. Môžeme si aj adoptovať svoje duchovné dieťa, za ktoré sa chceme v tomto spoločenstve modliť. Ďalej na stretnutí máme  sväté Písmo, z ktorého si počas modlitieb kúsok prečítame. Po chvíľke ticha a  rozjímania, zdieľame si navzájom svoje myšlienky.

Na začiatku každého stretnutia sa modlíme k Duchu sv., aby On viedol naše stretnutie, aby sme si navzájom povedali práve to, čo nám On chce v danej chvíli povedať. Navzájom sa tak  povzbudzujeme, utvrdzujeme sa v trpezlivosti a žasneme nad tým, ako Pán riadi naše životy.  Nakoľko tu platí prísna intimita a mlčanlivosť, všetko  to, čo si o sebe povieme na stretnutí, je použité len a len na naše vzájomné obohatenie a povzbudenie. Nič  z toho sa nesmie vyniesť vonku. Pri našich rozjímaniach nad sv. Písmom sme obsiahli poznanie, že Boh má naozaj naše životy vo svojich rukách, a že je ich  múdrym a láskavým  režisérom.

Čo nám modlitby matiek dávajú? Predovšetkým neopakovateľný pocit blízkosti Boha, keď sa pri odovzdávaní detí do Ježišovho srdca, stretne matkino srdce so srdcom Ježišovým. Veľká útecha, láska, sila, odvaha, ktorá prechádza z Ježiša do nášho srdca a je nám pomocou, keď prežívame s našimi deťmi, a nielen s nimi, mnohé ťažkosti a skúšky. Zo stretnutia odchádzame plné radosti, pokoja, vzájomnej spolupatričnosti, posilnené na duchu. Tvoríme spoločenstvo priateliek, o ktorom vieme, že sa môžeme na seba spoľahnúť. Pomáhame si navzájom niesť svoje životné kríže. Modlíme sa navzájom za seba. Modlíme sa aj za deti vo farnosti, za našich duchovných otcov terajších, ale aj bývalých. Menovite sa modlíme aj za ťažko chorých v našich rodinách a tiež v našej farskej rodine. O Božiu pomoc a posilu prosíme  aj za tých, ktorí sa o starých a chorých starajú.

Pred nejakým časom sme sa dozvedeli o dvoch maminkách, ktoré boli v požehnanom stave. Prognózy lekárov boli však veľmi zlé. Naozaj sme vložili celé svoje srdcia do prosieb, aby Boh dal týmto žienkam a ich manželom silu prijať túto ťažkú situáciu. A Pán naše prosby vypočul. V jednom prípade sa dieťatko narodilo  len s minimálnymi problémami a lekári ihneď začali s liečbou. V druhom prípade, aj keď dieťatko bolo na tom zdravotne trochu horšie, prináša rodičom veľkú radosť, lásku a požehnanie. A lekári spolu s rodičmi bdejú nad tým, aby sa mu dostalo, čo najlepšej kvality života. Aj takéto skúsenosti nás utvrdzujú o tom, že nič, o čo  prosíme neostane bez Božej odozvy. Stále sa o tom utvrdzujeme.

Naše spoločenstvo nechce byť uzavreté len pre seba. V dňoch 26.6., 27.6., a 28.6.2015 sme usporiadali Modlitbové trojdnie pre celú farnosť. V piatok sme odprosovali Ježiša za zranenia, ktoré sme spôsobili našim deťom a našim blížnym. Sobota sa niesla v duchu pokánia a odprosenia za ľudí, ktorí ublížili nám a našim deťom. Oslobodenie sa od hriechu a odpustenie. Nedeľa bola sviatkom vďakyvzdania, modlitby chvál za všetko, čím nás Pán v našich životoch obdaril. Symbolom trojdnia bol Ježiško v jasliach, ktorý symbolizoval narodenie hnutia, nakoľko v roku 2015 bolo 20 rokov od jeho vzniku. Jednotlivé modlitby a rozjímania sme osviežili pesničkami s gitarou, ktoré mamy predtým nacvičili. A veru, bol by to dobrý spevokol. V piatok  sme pripravili aj malé  pohostenie, nakoľko nás navštívili mamy z Trebišova. 

Spiritualitu nášho spoločenstva sme vložili do krížovej cesty 13. septembra 2015, keď sme putovali ku krížu na Senderove. Jednotlivé zastavenia si pripravili mamy, ktoré rozjímali v duchu zastavenia nad svojím životom a podelili sa s tým. Na začiatku každý dostal malý krížik, ktorý symbolizoval životný problém, kríž, hriech, závislosť,  ktorý sme si vyniesli až ku veľkému krížu na Senderove. Tam  sme ho odovzdali Ježišovi, aby ho prijal ako náš podiel na vykúpení sveta. Popoludnie sa skončilo malým agapé, ktoré mamy s láskou pripravili.  Podobne sme pripravili a prežili aj viaceré ďalšie krížové cesty konané či už v prírode, v dedine,  alebo v našom kostole.

Spiritualitou hnutia Modlitieb matiek je úplné odovzdanie seba, svojich detí a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko. „Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh, ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí“. 

V modlitbovej skupine sa vždy modlíme :
1. k Duchu Svätému, aby viedol naše stretnutia;
2. za ochranu od všetkého zlého;
3. za odpustenie ;
4. za jednotu sŕdc a myslí ;
5. chválime Boha modlitbou alebo spevom ;
6. modlíme sa za jednotu všetkých modlitebných skupín Modlitieb matiek ;
7. čítame zo Svätého písma ;
8. ďakujeme Bohu za dar materstva ;
9. zakaždým kladieme mená detí do košíka k päte kríža a v srdci ich odovzdávame do Pánovej starostlivosti.
    Preto pozývame ešte vrúcnejšie všetky mamy našej farnosti, aby sa modlili za svoje deti ! Pochopme, že Ježiš miluje naše deti väčšmi ako my a chce sa starať o ich ochranu a rast. Zasiahne však iba vtedy, keď Ho o to požiadame a preto si želá, aby sme za svoje deti prosili.
Modlitba je všemocná, modlitbou môžeme meniť tento svet, modliace sa matky sú láskou a teplom, sú ako slnečné svetlo, ktoré žiari až do neba. „ Proste a dostanete!… Mt 7, 7-11

Stretávanie spoločenstiev otcov a matiek

Už teraz dávam do pozornosti, aby sa v tomto roku 2020 vytvorilo aj modlitby otcov a stretávali sa na spoločných modlitbách. Srdečne pozývame aj všetky matky a otcov, ktorým záleží na osude svojich detí, no nemôžu sa zúčastniť modlitieb v spoločenstve každý týždeň.